+48 887 220 007

Szukaj

Przelew do kliniki, rozliczenie pobytu, wydatkowanie pozostałych środków - procedury i regulaminy

REGULAMIN OGÓLNY ORAZ ZASADY SZCZEGÓŁOWE DOT. WYDATKOWANIA ZGROMADOZNYCH ŚRODKÓW

Podpisanie porozumienia z Fundacją jest jednoznaczne z zapozaniem się rodzica/ opiekuna prawnego dziecka z zasadami działania Fundacji i akceptacją niniejszego Regulaminu.

Wydatkowanie środków zgromadzonych w ramach prowadzonych przez Fundację zbiórek odbywa się na ściśle określonych zasadach. Brak ich przestrzegania może skutkować między innymi opóźnieniem płatności za leczenie, brakiem płatności za pobyt w hotelu przyszpitalnym, brakiem możliowści rozliczenia zbiórki i konsekwencjami z tym związanymi, a także brakiem terminowych płatnści za za usługi związane z leczeniem i rehabiltacją dziecka. Prosimy o przestrzeganie poniższych zasad, co pozwoli usprawnić procedury rozliczeń.

Poniżej znajdują się informacje określające sposób wydatkowania zgromadzonych środków:

1. Przelew środków do kliniki

2. Rozliczenie zbiórki po zakończonym leczeniu/etapie leczenia

3. Uregulowanie zadłużenia/dopłata do nowego kosztorysu

4. Zasady gromadzenia środków na kolejne etapy leczenia

5. Hotel dla rodzin Familienhaus

6. Testy w kierunku SARS-COV-2

7. Nadwyżka środków pozostała po planowym leczeniu dziecka (refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji, szczepien ochronnych, zakupu aparatury medycznej)

______________________________________________________________________________________________________

 

1. Przelew środków do kliniki (z przeznaczeniem na operację, cewnikowanie serca, konsultację medyczną, badania diagnostyczne).

Przelew następuje w terminie 7 dni przed wyznaczoną datą przyjęcia dziecka do Kliniki, po przesłaniu jednocześnie na oba adresy mailowe (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) dokumentacji, na którą składają się:

  • kwalifikacja z kliniki z wyznaczonym dokładnym terminem przyjęcia dziecka,
  • kosztorys z kliniki z indywidualnymi danymi do przelewu,
  • oświadczenie o środkach zgromadzonych na leczenie dziecka - plik do pobrania

W oświadczeniu o środkach zgromadzonych należy wykazać także kwotę na subkoncie w Fundacji Cor Infantis. Informację o stanie konta można uzyskać WYŁĄCZNIE od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-18.00 pod nr tel. 603 867 422. Pod nr 887 220 007 NIE MA możliwości uzyskania informacji o stanie konta dziecka.

Rodzic dziecka, na rzecz którego Fundacja Cor Infantis prowadzi zbiórkę celem leczenia poza granicami kraju jest ZOBOWIĄZANY do informowania Fundacji o wszelkich zmianach terminu przyjęcia dziecka.

UWAGA! Jeżeli podczas hospitalizacji czas pobytu dziecka przedłuża się/zachodzi konieczność dodatkowych badań lub zabiegów rodzic zobowiązany jest do kontaktu z sekretariatem kliniki celem aktualizacji kosztorysu leczenia oraz przesłania go niezwłocznie do Fundacji celem aktualizacji kwoty zbiórki.

 

2. Rozliczenie zbiórki po zakończonym leczeniu/etapie leczenia

Rodzic dziecka, na rzecz którego Fundacja Cor Infantis prowadziła zbiórkę celem leczenia poza granicami kraju jest ZOBOWIĄZANY do przedłożenia Fundacji dokumentacji koniecznej do rozliczenia zbiórki po przebytym leczeniu. Rozliczenie zbiórki konieczne jest przed rozpoczęciem zbiórki na kolejny etap leczenia. Poniżej wskazane dokumenty należy przesłać w jednej kopercie pocztą lub kurierem do siedziby Fundacji. Na dokumentację niezbędną do rozliczenia zbiórki składają się:

  • kopia karty informacyjnej leczenia dziecka
  • rachunek z kliniki wraz z wszystkimi załącznikami
  • oświadczenie o pobycie w Hotelu Familienhaus jeśli Fundacja ma pokryć koszty zakwaterowania

Prosimy pamiętać, że Fundacja jest wyłącznie płatnikiem. Stroną w umowach zawieranych ustnie lub pisemnie z kliniką, a co za tym idzie odpowiadającą prawnie i finansowo, a także odbiorcą rachunku jest rodzic. Brak rozliczenia zbiórki i/lub uregulowania ewentualnego zadłużenia w klinice wiąże się z sankcjami prawnymi i finansowymi nakładanymi na rodzica. Dotyczy do także braku uregulowania kosztów zakwaterowania w Familienhaus. W sytuacji, gdy po leczeniu dziecka pozostała nadwyżka środków finansowych, a w okresie kolejnych 3 miesięcy nie są planowane inne procedury medyczne pozostałe środki muszą być przez klinikę zwrócone Fundacji. Zwrotu należy dokonać zgodnie z informacją podaną poniżej. Za dopilnowanie zwrotu z kliniki odpowiedzialny jest rodzic dziecka.

Zwroty w EUR:

Bank:
SWIFT:
IBAN:
Beneficiary:
Purpose:
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
PPABPLPK
PL50160011010003050211752022
Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis
Payment
imię i nazwisko dziecka

Zwroty w USD:

Bank:
SWIFT:
IBAN:
Beneficiary:
Purpose:
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
PPABPLPK
PL93160011010003050211752024
Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis
Payment
imię i nazwisko dziecka

 

3. Uregulowanie zadłużenia w klinice/dopłata do kolejnego etapu leczenia po wcześniejszej hospitalizacji/wzrost kwoty kosztorysu w trakcie hospitalizacji.

W sytuacji gdy:

a) koszt leczenia dziecka przekroczył kwotę wstępnego kosztorysu, 

b) zabieg z jakiegoś powodu nie odbył się, ale dziecko było przyjęte do oddziału (wykonano badania lub konsultacje lub cewnikowanie) co wygenerowało pewne koszty i do finalnego zabiegu zachodzi konieczność dopłaty,

c) wzrosła kwota leczenia (kolejny kosztorys) w trakcie hospitalizacji i zachodzi konieczność dopłaty,

a dziecko posiada środki na subkoncie, rodzic zwraca się do Fundacji na piśmie z prośbą o uregulowanie z pozostałych środków rachunku za leczenie dziecka/dopłatę do planowego leczenia w związku z rozliczeniem części przelanych na konto kliniki środków z uwagi na tzw. hospitalizację pomiędzy zabiegami/dopłatę do nowego kosztorysu. Poniżej wskazane dokumenty należy przesłać w jednej kopercie pocztą lub kurierem do siedziby Fundacji. Na dokumentację niezbędną do opłacenia w/w składają się:

  • podanie - plik do pobrania
  • oświadczenie o środkach zgromadzonych na leczenie dziecka - plik do pobrania
  • w przypadkach, o których mowa w podpunktach a) i b) rachunek wraz z wszystkimi załącznikami, oraz w przypadku b) dodatkowo kosztorys zawierający kwotę dopłaty,
  • w przypadku, o którym mowa w podpunkcie c) zaktualizowany kosztorys.

Jeżeli ilość środków na subkoncie dziecka nie jest wystarczająca do pokrycia zaległości w klinice, w przypadku dzieci, na rzecz których 1% podatku gromadzony jest w Fundacji Cor Infantis zaległość w klinice może być pokryta z rezerw Fundacji na poczet kolejnych wpływów na subkonto dziecka. Możliwość ta dotyczy WYŁĄCZNIE dzieci, na rzecz których 1% podatku gromadzony jest w Fundacji Cor Infantis. W takiej sytuacji w podaniu z prośbą o uregulowanie zadłużenia należy zawrzeć także prośbę o uregulowanie zadłużenia z rezerw Fundacji na poczet przyszłych wpływów 1% podatku na rzecz dziecka. Podpisane podanie należy przesłać zgodnie z instrukcją powyżej wraz z wymienionymi załącznikami. Jeżeli dziecko posiada środki w innych organizacjach w pierwszej kolejności celem uregulowania zadłużenia należy wydatkować wszystkie zgromadzone w tych organizacjach środki. 

4. Zasady gromadzenia środków na kolejne etapy leczenia

Fundacja prowadzi zbiórki z konkretnym wskazaniem celu. W przypadku zbiórki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów operacji dziecka poza granicami kraju, środki muszą być w pierwszej kolejności wykorzystane na ten cel. Realizacja innych celów w przypadku nadwyżki pozostałej na subkoncie możliwa jest wyłącznie po zakończonym planowym leczeniu dziecka i rozliczeniu z kliniką.

Zbiórki na kolejne etapy leczenia otwierane są z uwzględnieniem środków pozostałych na koncie kliniki oraz subkoncie dziecka w Fundacji po wcześniejszym leczeniu i otwierane są wyłącznie na kwotę brakującą do opłacenia kosztorysu kolejnej operacji oraz kosztów dodatkowych związanych z wyjazdem i konkretnym zaplanowanym leczeniem (brakując kwota do pokrycia kosztorysu powiększana jest np. o koszty zakwaterowania, testów na obecność koronawirusa, aparatu do pomiaru INR).

Fundacja nie praktykuje i nie zaleca tworzenia na subkontach dzieci nadwyżek na inne cele wykorzystując potrzebę leczenia poza granicami kraju i opierając zbiórkę na tej potrzebie. Jeżeli dziecko wymaga rehabilitacji bądź realizacji innych świadczeń leczniczych, Fundacja otwiera zbiórkę na ten cel, określając kwotę zbiórki na podstawie szacunkowych rocznych kosztów rehabilitacji i innych niezbędnych terapii.

Rodzice są zobowiązani poinformować Fundację o wszystkich przyznanych/ zgromadzonych na cel związany z operacją dziecka poza granicami kraju środkach we wszystkich organizacjach i celem otwarcia zbiórki wskazania wyłącznie kwoty brakującej do opłacenia zaplanowanego leczenia. Zatajenie informacji o zgromadzonych środkach lub celowe wprowadzenie w błąd przedstawiciela Fundacji celem utworzenia na subkoncie dziecka nadwyżki na realizację innych potrzeb może skutkować sankcjami karnymi a nade wszystko jest nieetyczne i nieuczciwe w stosunku do innych dzieci potrzebujących leczenia, a których termin przyjęcia do kliniki warunkowany jest zgłoszeniem gotowości finansowej. Jednocześnie informujemy, iż na podstawie art. 233 par. 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

USTANIE CELU ZBIÓRKI

Zbiórka na leczenie dziecka poza granicami kraju jest zbiórką celową, do jej otwarcia konieczne jest uzyskanie kwalifikacji i kosztorysu z kliniki. W przypadku ustania celu zbiórki np. jeśli rodzic zmienia decyzję dotyczącą miejsca leczenia dziecka, a w nowo wybranej klinice leczenie to związane jest z niższymi kosztami lub leczenie jest refundowane lub dochodzi do zgonu podopiecznego - zbiórka w związku z ustaniem celu na jaki była prowadzona zostaje niezwłocznie zamknięta.

UWAGA! W sytuacji, o której mowa powyżej, tj ustania celu zbiórki Fundacja na pisemny wniosek rodziców może pozostawić na subkoncie dziecka równowartość 20% zgromadzonej na leczenie poza granicami kraju kwoty pochodzącej ze zbiórki celowej (wpłaty na konto, zbiórka siepomaga) z przeznaczeniem na realizację innych potrzeb związanych z leczeniem i rehabilitacją.

Pozostałe środki pochodzące ze zbiórki celowej mogą być przez Fundację przeznaczane na leczenie poza granicami kraju innych podopiecznych Fundacji lub realizację innych celów statutowych Fundacji, w tym w szczególności wsparcie ośrodków kardiologii i kardiochirurgii dzieci w Polsce. Przekazanie środków z przeznaczeniem na leczenie innych dzieci/realizację innych celów statutowych odbywa się z uwzględnieniem woli rodziców w kwestii wyboru celu, jakiemu mają służyć przeksięgowane środki.

 

5. Hotel dla rodzin Familienhaus

Możliwość opłacenia/refundacji kosztów pobytu rodziców w hotelu przyszpitalnym dotyczy wyłącznie hoteli dla rodzin zlokalizowanych przy klinikach (typu Familienhaus) i wymaga złożenia wniosku przez rodzica oraz uzyskania zgody Fundacji przed wyjazdem na leczenie dziecka oraz wypełnienia przez rodzica dziecka oświadczenia po zakończonym pobycie i przesłania go do siedziby Fundacji (plik do pobrania). Opłacenie kosztów pobytu/refundacja dotyczy wyłącznie pobytu dwóch pełnoletnich opiekunów dziecka w jednym pokoju w hotelu przyszpitalnym (np. dwoje rodziców, rodzic i inny członek rodziny pełnoletni pomagający w opiece nad dzieckiem, rodzic i inna osoba towarszysząca pełnoletnia, pomagająca w opiece nad dzieckiem). Fundacja może dokonać płatności bezpośrednio do hotelu dla rodzin lub wykonać refundację poniesionych przez rodziców kosztów na podstawie przesłanych do jej siedziby oryginałów dokumentów (w/w oświadczenie, rachunek).

Brak przesłanego oświadczenia o pobycie w hotelu przyszpitalnym skutkuje brakiem płatności do czasu jego otrzymania pomimo otrzymania od hotelu rachunku do zapłaty. Dopełnienie niezbędnych formalności jest obowiązkiem rodzica. 

 

6. Testy w kierunku SARS-COV-2

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i konieczność wykonania przed przyjęciem dziecka do większości klinik testu na obecność koronawirusa, ze środków zgromadzonych na subkoncie możliwa jest refundacja kosztów testów PCR dla dziecka i rodziców/opiekunów towarzyszących dziecku podczas hospitalizacji. Proszę pamiętać, iż test zalecany przez kliniki test to test PCR. Zwrot kosztów odbywa sią na podstawie oryginału opłaconej przez rodziców faktury przesłanej do siedziby Fundacji wraz z podaniem dot. refundacji - plik do pobrania

 

7. Nadwyżka środków pozostała po planowym leczeniu dziecka.

Wniosek dot. refundacji - plik do pobrania

Kwota, która nie została wykorzystana na leczenie dziecka jest zwracana przez Klinikę do organizacji, które dokonywały płatności na leczenie dziecka proporcjonalnie z uwzględnieniem wysokości kwot przelewów wykonanych przez wszystkie organizacje. W przypadku zwrotu na rachunek Fundacji Cor Infantis, kwota zwrotu jest księgowana na subkoncie podopiecznego i możliwe jest jej wykorzystanie celem finansowania kolejnych etapów leczenia chirurgicznego. Fundacja Cor Infantis nie wymaga wydatkowania środków zgromadzonych na subkoncie do końca roku kalendarzowego, w którym prowadzona była zbiórka. Środki mogą zostać zabezpieczone na pokrycie kolejnych etapów operacyjnego leczenia dziecka, zabiegów interwencyjnych, kontroli i konsultacji medycznych.

Środki zgromadzone w Fundacji celem leczenia jej podopiecznych mogą być przeznaczone na finansowanie zabiegów i procedur medycznych w kraju i poza jego granicami oraz na realizację wszystkich innych potrzeb związanych z leczeniem i/lub rehabilitacją dziecka będącego podopiecznym Fundacji. W przypadku zabiegów w kraju i poza jego granicami każdorazowo konieczne jest przedłożenie kwalifikacji i kosztorysu przed leczeniem oraz faktury/rachunku wraz z wszystkimi załącznikami po przeprowadzonym leczeniu.

Refundacji nie podlegają koszty zakupu paliwa, koszty zakupu biletów pkp, pks, komunikacji międzymiastowej i miejskiej, koszty związane z innymi formami transportu, koszty wynajmu mieszkania na czas hospitalizacji dziecka, koszty hotelowe, koszty tłumaczeń, zakupu ubezpieczeń, usług prawnych, pakietów i abonamentów medycznych, druku materiałów informacyjnych, ulotek itp. Ponadto Fundacja nie refunduje kosztów związanych zwyczajowo z wychowaniem dziecka i opieką nad nim, takich jak zakup pampersów dla niemowląt, butelek, kocyków, mleka (o ile nie jest zleconym przez lekarza preparatem leczniczym) fotelików samochodowych, opłat za przedszkole, zabawek itp. Są to koszty, jakie ponoszą także rodzice zdrowych dzieci i nie podlegają refundacji. Fundacja może wyrazić zgodę na refundację środków higieny i pielęgnacji w indywidualnie uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek rodzica, w którym wskazane są szczególne potrzeby dziecka.

Refundacja zakupu aparatury medycznej, specjalistycznej, rehabilitacyjnej w przypadku tych samych urządzeń może mieć miejsce nie częściej niż co 5 lat. Refundacja zakupu tych samych urządzeń częściej niż co 5 lat może mieć miejsce w przypadku udokumentowanej usterki/uszkodzenia urządzenia lub w sytuacji konieczności wymiany/zakupu nowego w związku z wzrostem i rozwojem dziecka.

Refundacja zalecanego dzieciom z WWS preparatu przeciwko zakażeniom RSV możliwa jest na podstawie zwrotu opłaconej przez rodziców faktury (należy przesłać do fundacji wniosek o zwrot wraz z oryginałem opłaconej faktury) lub płatności bezpośrednio do apteki, która sprzedaje preparat (należy przesłać do fundacji wniosek o opłacenie faktury z subkonta dziecka oraz oryginał faktury przelewowej wystawionej na Fundację z odroczonym terminem płatności). Opłacenie/refundacja możliwe są wyłącznie po dopełnieniu formalności.

Dokumenty konieczne do refundacji usług wykonanych w danym i zakończonym roku kalendarzowym należy przesłać do dnia 10 stycznia roku kolejnego. Każdorazowo okres refundacji obejmuje 21 dni roboczych od daty wpłynięcie pełnego wniosku. W przypadku, gdy rodzic potrzebuje, by refundacja nastąpiła wcześniej prośbę taką należy odnotować w przesłanym wniosku. 

Szczegółowe regulaminy określające zasady refundacji określonych usług znajdują się poniżej.

Regulamin refundacji kosztów zakupu leków, wizyt lekarskich, stomatologicznych, badań diagnostycznych - plik do pobrania

Regulamin refundacji kosztów rehabilitacji i zakupu pomocy rehabilitacycjnych (wszystkie formy) - plik do pobrania

Regulamin refundacji kosztów zakupu aparatury medycznej - plik do pobrania

Wniosek dot. refundacji - plik do pobrania

Refundacja każdorazowo odbywa sią na podstawie przesłanego do siedziby Fundacji wniosku (plik do pobrania powyżej), do którego należy załączyć oryginały faktur i rachunków (nie paragony). Jeżeli płatności za określoną usługę dokonał rodzic, który potem ubiega się o zwrot poniesionych kosztów faktura powinna być wystawiona na rodzica. Fundacja akceptuje wyłącznie oryginalne faktury i rachunki.

W wyjątkowych okolicznościach, kiedy płatnikiem za określoną usługę ma być Fundacja, faktura wystawiona powinna być na Fundację z podaniem pełnej jej nazwy i numeru NIP. Fundacja wykonuje płatności wyłącznie przelewem na podstawie dostarczonej faktury oraz podania rodzica z prośbą o jej opłacenie ze środków zgromadzonych na subkoncie dziecka.

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeksięgowania środków pozostałych na subkoncie dziecka na cele statutowe kluczowe dla jak najszerszej grupy dzieci z wadmi serca w sytuacji, w której w okresie 5 lat od zakończenia zbiórki rodzic/ opiekun prawny dziecka nie realizuje na bieżąco innych potrzeb związanych z leczeniem i rehabilitacją dziecka i nie informuje z zachowaniem formy pisemnej Fundacji o konieczności zabezpieczenia tych środków na ewentualne inne potrzeby dziecka w przyszłości.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.