+48 887 220 007

Szukaj

Przelew do kliniki, rozliczenie pobytu, wydatkowanie pozostałych środków - procedury i regulaminy

Wydatkowanie środków zgromadzonych w ramach prowadzonych przez Fundację zbiórek odbywa się na ściśle określonych zasadach. Brak ich przestrzegania może skutkować między innymi opóźnieniem płatności za leczenie, brakiem płatności za pobyt w hotelu przyszpitalnym, brakiem możliowści rozliczenia zbiórki i konsekwencjami z tym związanymi, a także brakiem terminowych płatnści za za usługi związane z leczeniem i rehabiltacją dziecka. Prosimy o przestrzeganie poniższych zasad, co pozwoli usprawnić procedury rozliczeń.

Poniżej znajdują się informacje określające sposób wydatkowania zgromadzonych środków:

1. Przelew środków do kliniki

2. Uregulowanie zadłużenia/dopłata do nowego kosztorysu

3. Zasady gromadzenia środków na kolejne etapy leczenia

4. Hotel dla rodzin Familienhaus

5. Testy w kierunku SARS-COV-2

6. Nadwyżka środków pozostała po planowym leczeniu dziecka (refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji, szczepien ochronnych, zakupu aparatury medycznej)

______________________________________________________________________________________________________

1. Przelew środków do kliniki (z przeznaczeniem na operację, cewnikowanie serca, konsultację medyczną, badania diagnostyczne).

Przelew następuje w terminie 7 dni przed wyznaczoną datą przyjęcia dziecka do Kliniki, po przesłaniu jednocześnie na oba adresy mailowe (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) dokumentacji, na którą składają się:

  • kwalifikacja z kliniki z wyznaczonym dokładnym terminem przyjęcia dziecka,
  • kosztorys z kliniki z indywidualnymi danymi do przelewu,
  • oświadczenie o środkach zgromadzonych na leczenie dziecka - plik do pobrania

W oświadczeniu o środkach zgromadoznych należy wykazać także kwotę na subkoncie w Fundacji Cor Infantis. Informację o stanie konta można uzyskać WYŁĄCZNIE od poniedziałku do piątku w godz. 16-18 pod nr tel. 603 867 422. Pod nr 887 220 007 NIE MA możliowści uzyskania informacji i stanie konta dziecka.

Rodzic dziecka, na rzecz którego Fundacja Cor Infantis prowadzi zbiórkę celem leczenia poza granicami kraju jest zobowiązany do informowania Fundacji o wszelkich zmianach terminu przyjęcia dziecka oraz przesłania po przebytym leczeniu do Fundacji dokumentów koniecznych do rozliczenia zbiórki. Na dokumentację niezbędną do rozliczenia zbiórki składają się: kopia karty informacyjnej leczenia dziecka oraz rachunek z kliniki wraz z wszystkimi załącznikami.

Prosimy pamiętać, że Fundacja jest wyłącznie płatnikiem. Odbiorcą rachunku jest rodzic. Brak rozliczenia oraz uregulowania zadłużenia w klinice wiąże się z sankcjami prawnymi i finansowymi nakładanymi na rodzica.

2. Uregulowanie zadłużenia w klinice/dopłata do kolejnego etapu leczenia po wcześniejszej hospitalizacji/wzrost kwoty kosztorysu wtrakcie hospitalizacji.

W sytuacji gdy:

a) koszt leczenia dziecka przekroczył kwotę wstępnego kosztorysu, 

b) zabieg z jakiegoś powodu nie odbył się, ale dziecko było przyjęte do oddziału (wykonano badania lub konsultacje lub cewnikowanie) co wygenerowało pewne koszty i do finalnego zabiegu zachodzi konieczność dopłaty,

c) wzrosła kwota leczenia (kolejny kosztorys) w trakcie hospitalizacji i zachodzi konieczność dopłaty,

a dziecko posiada środki na subkoncie, rodzic zwraca się do Fundacji na piśmie z prośbą o uregulowanie z pozostałych środków rachunku za leczenie dziecka/dopłatę do planowego leczenia w związku z rozliczeniem części przelanych na konto kliniki środków z uwagi na tzw. hospitalizację pomiędzy zabiegami/dopłatę do nowego kosztorysu.

Do podania konieczne jest załączenie w przypadkach, o których mowa w podpunktach a) i b) pełnego rachunku (nie kosztorysu, lecz rachunku) za leczenie/hospitalizację wraz z wszystkimi załącznikami do rachunku, w przypadku, o którym mowa w podpunkcie c) zaktualizowanego kosztorysu. Podpisane podanie należy przesłać mailem jednocześnie na oba adresy mailowe wskazane powyżej wraz z wymienionymi załącznikami oraz oświadczeniem o środkach zgromadzonych na leczenie dziecka (plik do pobrania powyżej) wskazując aktualne salda subkont dziecka we wszystkich Fundacjach, które prowadziły w przeszłości zbiórkę na jego rzecz.

Jeżeli ilość środków na subkoncie dziecka nie jest wystarczająca do pokrycia zaległości w klinice, w przypadku dzieci, na rzecz których 1% podatku gromadzony jest w Fundacji Cor Infantis zaległość w klinice może być pokryta z rezerw Fundacji na poczet kolejnych wpływów na subkonto dziecka. Dotyczy WYŁĄCZNIE dzieci, na rzecz których 1% podatku gromadzony jest w Fundacji Cor Infantis. W takiej sytuacji w podaniu z prośbą o uregulowanie zadłużenia należy zawrzeć także prośbę o uregulowanie zadłużenia z rezerw Fundacji na poczet przyszłych wpływów 1% podatku na rzecz dziecka. Podpisane podanie należy przesłać mailem jednocześnie na oba adresy mailowe wskazane powyżej wraz z wymienionymi załącznikami oraz oświadczeniem o środkach zgromadzonych na leczenie dziecka (plik do pobrania powyżej) wskazując aktualne salda subkont dziecka we wszystkich Fundacjach, które prowadziły w przeszłości zbiórkę na jego rzecz.

3. Zasady gromadzenia środków na kolejne etapy leczenia

Priorytetem jest zapewnienie realizacji głównego celu na jaki prowadzona jest zbiórka tj. operacji dziecka poza granicami kraju. Realizacja innych celów w przypadku nadwyżki pozostałej na subkoncie możliwa jest wyłącznie po zakończonym leczeniu dziecka i rozliczeniu z kliniką. W przypadku ustania celu zbiórki np. jeśli rodzic zmienia zdanie dotyczące miejsca leczenia dziecka, a w nowo wybranej klinice:

a) leczenie to związane jest z niższym kosztami, lub

b) leczenie jest całkowicie refundowane,

zbiórka w związku z ustaniem celu na jaki była prowadzona zostaje niezwłocznie zamknięta. W sytuacji, w której mowa w punkcie b) Fundacja na pismeny wniosek rodziców może pozostawić na subkoncie dziecka równowartość 20% zgromadzonej na leczenie poza granicami kraju kwoty, natomiast pozostałe środki są przeznaczane na leczenie zagraniczne innych podopiecznych Fundacji.

Nadwyżka pozostała po leczeniu dziecka na koncie kliniki, w której leczenie to się odbywało winna być zwrócona do Fundacji na zasadach określonych z kliniką zawsze w przypadku, w którym leczenie zostało zakończone i nie zaplanowano kolejnej procedury w okresie następnych 3 miesięcy po przebytym leczeniu. Konto kliniki nie jest miejscem gromadzenia środków na ewentualne przyszłe potrzeby związane z leczeniem dziecka.

W przypadku leczenia etapowego środki będące nadwyżką po przebytym leczeniu mogą pozostać w klinice za zgodą kliniki oraz Fundacji. Zbiórki na kolejne etapy leczenia otwierane są z uwzględnieniem środków pozostałych na koncie kliniki oraz subkoncie dziecka w Fundacji po wcześniejszym leczeniu i otwierane są wyłącznie na kwotę brakującą do opłacenia kosztorysu kolejnej operacji oraz kosztów dodatkowych związanych z wyjazdem i konkretnym zaplanowanym leczeniem (brakując kwota do pokrycia kosztorysu powiększana jest np. o koszty zakwaterowania, testów na obecność koronawirusa, aparatu do pomiaru INR). Rodzice są zobowiązani poinformować Fundację o wszystkich przyznanych/ zgromadzonych na cel związany z operacją dziecka poza granicami kraju środkach we wszystkich organizacjach i celem otwarcia zbiórki wskazania wyłącznie kwoty brakującej do opłacenia zaplanowanego leczenia. Zatajenie informacji o zgromadzonych środkach lub celowe wprowadzenie w błąd przedstawiciela Fundacji celem utworzenia na subkoncie dziecka nadwyżki na realizację innych potrzeb może skutkować sankcjami karnymi a nade wszystko jest nieetyczne i nieuczciwe w stosunku do innych dzieci potrzebujących leczenia, a których termin przyjęcia do kliniki warunkowany jest zgłoszeniem gotowości finansowej. Jednocześnie informujemy, iż na podstawie art. 233 par. 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

4. Hotel dla rodzin Familienhaus

Możliwość opłacenia/refundacji kosztów pobytu rodziców w hotelu przyszpitalnym dotyczy wyłącznie hoteli dla rodzin zlokalizowanych przy klinikach (typu Familienhaus) i wymaga złożenia wniosku przez rodzica oraz uzyskania zgody Fundacji przed wyjazdem na leczenie dziecka oraz wypełnienia przez rodzica dziecka oświadczenia po zakończonym pobycie i przesłania go do siedziby Fundacji (plik do pobrania). Opłacenie kosztów pobytu/refundacja dotyczy wyłącznie pobytu dwóch pełnoletnich opiekunów dziecka w jednym pokoju w hotelu przyszpitalnym (np. dwoje rodziców, rodzic i inny członek rodziny pełnoletni pomagający w opiece nad dzieckiem, rodzic i inna osoba towarszysząca pełnoletnia, pomagająca w opiece nad dzieckiem). Fundacja może dokonać płatności bezpośrednio do hotelu dla rodzin lub wykonać refundację poniesionych przez rodziców kosztów na podstawie przesłanych do jej siedziby oryginałów dokumentów (w/w oświadczenie, rachunek, wniosek - do pobrania w pkt 5). Brak przesłanego oświadczenia o pobycie w hotelu przyszpitalnym skutkuje brakiem płatności do czasu jego otrzymania pomimo otrzymania od hotelu rachunku do zapłaty.

5. Testy w kierunku SARS-COV-2

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i konieczność wykonania przed przyjęciem dziecka do większości klinik testu na obecność koronawirusa, ze środków zgromadzonych na subkoncie możliwa jest refundacja kosztów testów PCR dla dziecka i rodziców/opiekunów towarzyszących dziecku podczas hospitalizacji. Proszę pamiętać, iż test zalecany przez kliniki test to test PCR. Zwrot kosztów odbywa sią na podstawie oryginału opłaconej przez rodziców faktury przesłanej do siedziby Fundacji wraz z podaniem dot. refundacji - plik do pobrania

6. Nadwyżka środków pozostała po planowym leczeniu dziecka.

Kwota, która nie została wykorzystana na leczenie dziecka jest zwracana przez Klinikę do organizacji, które dokonywały płatności za leczenie dziecka. W przypadku zwrotu na rachunek Fundacji Cor Infantis, kwota ta jest księgowana na subkoncie podopiecznego i możliwe jest jej wykorzystanie celem dalszego leczenia i/ lub rehabilitacji. Fundacja Cor Infantis nie wymaga wydatkowania środków zgromadzonych na subkoncie do końca roku kalendarzowego, w którym prowadzona była zbiórka. Środki mogą zostać zabezpieczone na pokrycie kolejnych etapów operacyjnego leczenia dziecka, zabiegów interwencyjnych, kontroli i konsultacji medycznych oraz innych potrzeb związanych z leczeniem dziecka.

Środki zgromadzone w Fundacji celem leczenia jej podopiecznych mogą być przeznaczone na finansowanie zabiegów i procedur medycznych w kraju i poza jego granicami oraz na realizację wszystkich innych potrzeb związanych z leczeniem i/lub rehabilitacją dziecka będącego podopiecznym Fundacji.

Refundacji nie podlegają koszty zakupu paliwa, koszty zakupu biletów pkp, pks, komunikacji międzymiastowej i miejskiej, koszty wynajmu mieszkania na czas hospitalizacji dziecka, koszty hotelowe, koszty tłumaczeń, zakupu ubezpieczeń, usług prawnych, pakietów i abonamentów medycznych, druku materiałów informacyjnych, ulotek itp. Ponadto Fundacja nie refunduje kosztów związanych zwyczajowo z wychowaniem dziecka i opieką nad nim, takich jak zakup pampersów dla niemowląt, butelek, kocyków, mleka (o ile nie jest zleconym przez lekarza preparatem leczniczym) fotelików samochodowych, opłat za przedszkole, zabawek itp. Są to koszty, jakie ponoszą także rodzice zdrowych dzieci i nie podlegają refundacji. Fundacja może wyrazić zgodę na refundację środków higieny i pielęgnacji w indywidualnie uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek rodzica, w którym wskazane są szczególne potrzeby dziecka.

Refundacja aparatuty medycznej, specjalistycznej, rehabilitacyjej w przypadku tych samych urządzeń może mieć miejsce nie częściej niż co 5 lat. Refundacja zakupu tych samych urządzeń częściej niż co 5 lat może mieć miejsce w przypadku udokumentowanj usterki/uszkodzenia urządzenia lub w sytuacji konieczności wymiany/zakupu nowego w związku z wzorstem i rozowjem dziecka.

Refundacja zalecanego dzieciom z WWS preparatu przeciwko zakażeniom RSV możliwa jest na podstawie zwortu opłaconej przez rodziców faktury (należy przesłać do fundacji wniosek o zwrot wraz z oryginałem opłaconej faktury) lub patności bezpośrednio do apteki, która sprzedaje preparat (należy przesłać do fundacji wniosek o opłacenie faktury z subkonta dziecka oraz oryginał faktury przelewowej wystawionej na Fundację z odroczonym terminem płatności). Opłacenie/refundacja możliwe są wyłącznie po dopełnieniu formalności.

Regulamin refundacji kosztów zakupu leków, wizyt lekarskich, stomatologicznych, badań diagnostycznych - plik do pobrania

Regulamin refundacji kosztów rehabilitacji i zakupu pomocy rehabilitacycjnych (wszystkie formy) - plik do pobrania

Regulamin refundacji kosztów zakupu aparatury medycznej - plik do pobrania

Wniosek dot. refundacji - plik do pobrania

Refundacja każdorazowo odbywa sią na podstawie przesłanego do siedziby Fundacji wniosku (plik do pobrania powyżej), do którego należy załączyć oryginały faktur i rachunków (nie paragony). Jeżeli płatności za określoną usługę dokonał rodzic, który potem ubiega się o zwrot poniesionych kosztów faktura powinna być wystawiona na rodzica. Fundacja akceptuje wyłącznie oryginalne faktury i rachunki.

W wyjątkowych okolicznościach, kiedy płatnikiem za określoną usługę ma być Fundacja, faktura wystawiona powinna być na Fundację z podaniem pełnej jej nazwy i numeru NIP. Fundacja wykonuje płatności wyłącznie przelewem na podstawie dostarczonej faktury oraz podania rodzica z prośbą o jej opłacenie ze środków zgromadzonych na subkoncie dziecka.