Skip to main content

POTRZEBUJĘ POMOCY - ZBIÓRKA 1,5% PODATKU

Zbiórka odpisów podatku jest naczjęściej prowadzoną formą zbiórki z przeznczeniem na bieżące potrzeby podopiecznych. Jest także najczęściej udzielaną formą wsparcia, która nic nie kosztuje. Jeśli podatnik nie zdecyduje się na przekazanie 1,5% organizacji pożytku publicznego, czy to na jej cele statutowe, czy na rzecz konkretnego podopiecznego, podatek za dany rok nie zostanie pomniejszony o 1,5% na cele charytatywne i w całości trafi do budżetu państwa.

Wpłaty 1,5% z przeznaczeniem na realizację potrzeb związanych z leczeniem i/lub rehabilitacją konkretnego podopiecznego przekazywane są na podstawie wskazania w odpowiednich pozycjach deklaracji numeru KRS Fundacji oraz danych podopiecznego:

KRS 0000290273

Cel szczegółowy 1,5%: imię i nazwisko dziecka

Środki pozyskane w ramach zbiórki 1,5% podatku mogą być wykorzystane na podstawie stosownych dokumentów na realizację celów związanych z leczeniem i/lub rehabilitacją dziecka. Do potrzeb najczęściej realizowanych z funduszy zgromadzonych w ramach zbiórki 1,5% podatku zalicza się:

  • finansowanie operacji, zabiegów i procedur medycznych, w tym diagnostycznych wykonywanych odpłatnie w kraju i poza jego granicami,
  • finansowanie badań i wizyt kontrolnych, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej,
  • finansowanie odpłatnych szczepień ochronnych,
  • zakup aparatury medycznej, pomocy rehabilitacyjnych, w tym ortopedycznych, okulistycznych, logopedycznych i innych na podstawie zlecenia specjalisty,
  • finansowanie turnusów rehabilitacyjnych, rehabilitacji stacjonarnej, terapii logopedycznej i psychoterapii,
  • refundacja kosztów zakupu leków i produktów będących wyrobem medycznym,
  • finansowanie pobytu rodziców/opiekunów prawnych w hotelu przyszpitalnym w trakcie hospitalizacji dziecka.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy mogę prowadzić zbiórkę 1,5% podatku w dwóch różnych fundacjach?

Z uwagi na transparentność działań zbiórkę 1,5% podatku prowadzimy wyłącznie w jednej organizacji. Zakres działań fundacji wspierających dzieci z wadami serca jest bardzo zbliżony, w pewnych obszarach istnieją jednak różnice. Sugerujemy przed podjęciem decyzji o wyborze organizacji zweryfikować czy fundacja będzie mogła spełnić najważniejsze Państwa oczekiwania.

Kiedy dostępne są środki ze zbiórki 1,5% podatku?

Urzędy Skarbowe mają obowiązek przekazania organizacji środków z 1,5% w okresie od maja do końca lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie. Natomiast płyta, na podstawie której możliwe jest przypisanie dzieciom konkretnych zgromadzonych przez nie kwot przekazywana jest do Fundacji najczęściej w październiku. Dlatego też, najczęściej dopiero w połowie października, czasami nawet później możemy podać Państwu jaka kwota 1,5% podatku została przekazana na rzecz dziecka z odpisów za poprzedni rok podatkowy. Od momentu uzyskania informacji o wysokości zgromadzonych środków mogą być one wydatkowane na potrzeby dziecka.

Czy mogę jednocześnie prowadzić zbiórkę odpisu podatku i zbiórkę celową?

Fundacja zezwala na prowadzenie zbiórki 1,5% podatku jednocześnie z prowadzeniem zbiórki celowej, jak również na prowadzenie tylko jednej formy pozyskiwania funduszy tj. tylko zbiórka celowa lub tylko zbiórka 1,5% podatku.

Jakich formalności muszą dokonać, aby gromadzić 1,5% podatku w Fundacji Cor Infantis?

Przede wszystkim osoba, na rzecz której ma być prowadzona zbiórka musi być podopiecznym Fundacji, trzeba więc spełnić wszystkie wymogi formalne, aby nim zostać. Zbiórka1,5% podatku z przeznaczeniem możliwa jest wyłącznie na podstawie umowy (porozumienia) zawartego między Fundacją a podopiecznym/ rodzicem (opiekunem) prawnym podopiecznego. Umowa zawierana jest jeden raz, natomiast każdego roku przed kolejnym okresem rozliczeniowym konieczne jest przesłanie do siedziby Fundacji aktualnego oświadczenia, które jest jednocześnie deklaracją kontynuacji zbiórki 1,5% podatku wyłącznie w Fundacji Cor Infantis oraz potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem gromadzenia i wydatkowania środków.  

Czy jest określony czas, w jakim środki z 1,5% muszą być wydatkowane?

Środki powinny być wydatkowane na bieżąco. Fundacja ma jednak świadomość, iż leczenie dziecka często rozłożone jest w czasie, a kolejne potrzeby wynikają ze stanu zdrowia dziecka. Czas wydatkowania zgromadzonych w ramach zbiórki 1,5% podatku środków finansowych jest w związku z tym ustalany indywidualnie i wiąże się z planem leczenia bądź rehabilitacji podopiecznego, na rzecz którego zbiórka jest prowadzona.