Skip to main content

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW

PROCEDURY I REGULAMINY

Pliki do pobrania znajdują się na dole strony

REGULAMIN GROMADZENIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW

ZBIÓRKA CELOWA

 1. Zbiórka celowa jest formą gromadzenia dobrowolnych darowizn finansowych z przeznaczeniem na finansowanie konkretnego jasno określonego celu związanego z leczeniem lub rehabilitacją podopiecznego.
 2. Zbiórka celowa może być prowadzona na portalu crowdfundingowym. Zgłoszenia każdorazowo dokonuje Fundacja.
 3. Rozliczenie środków pochodzących ze zbiórki celowej odbywa się na zasadach określonych w podpisanej z podopiecznym/ rodzicami (opiekunami prawnymi) umowie (porozumieniu) z Fundacją oraz w niniejszym regulaminie.
 4. Cel zbiórki musi być jasno i przejrzyście określony, zgodny z realnymi potrzebami podopiecznego, poparty stosownymi kwalifikacjami i kosztorysami.
 5. W przypadku osiągnięcia kwoty zbiórki niezbędnej do realizacji wskazanego celu i pokrycia ewentualnych, wymienionych w zbiórce kosztów dodatkowych, zbiórka zostaje niezwłocznie zamknięta a zgromadzone środki zostają zabezpieczone na wskazany w apelu zbiórki cel.
 6. W przypadku ustania celu zbiórki w związku z finansowaniem przez NFZ leczenia, na które pierwotnie była prowadzona zbiórka (dot. leczenia w kraju i za granicą) - zbiórka zostaje niezwłocznie zamknięta a zgromadzone środki zostają zabezpieczone na subkoncie podopiecznego do czasu realizacji celu w ramach NFZ.
 7. Fundacja, po realizacji celu na jaki była prowadzona zbiórka na pisemny wniosek podopiecznego/ rodziców (opiekunów), może pozostawić na subkoncie podopiecznego równowartość 20% zgromadzonej kwoty pochodzącej ze zbiórki celowej na realizację innych potrzeb związanych z leczeniem i rehabilitacją. Fundacja zastrzega sobie prawo przeksięgowania pozostałych środków na realizację celów statutowych służących ogółowi dzieci z wrodzonymi wadami serca.
 8. W przypadku ustania celu zbiórki w wyniku śmierci podopiecznego Fundacja z uwzględnieniem woli rodziców w kwestii wyboru celu oraz po wskazaniu aktualnych priorytetów związanych z potrzebami innych podopiecznych lub celami ogólnymi dokonuje przeksięgowania zgromadzonych środków.

ZBIÓRKA 1,5% PODATKU

 1. Zbiórka środków pochodzących z odpisów 1,5% podatku odbywa się na cel ogólny określony jako „leczenie i rehabilitacja”.
 2. Wpłaty 1,5% podatku przekazywane są przez Urzędy Skarbowe na podstawie informacji podanych przez podatników w odpowiednich pozycjach rubryki zawierającej wniosek o przekazanie 1,5%.
 3. Wpłaty z przeznaczeniem na realizację potrzeb związanych z leczeniem i/ lub rehabilitacją konkretnego podopiecznego przekazywane są na podstawie wskazania w odpowiednich pozycjach deklaracji numeru KRS Fundacji – KRS 0000290273 oraz wskazaniu w pozycji dotyczącej celu szczegółowego 1,5% - imienia i nazwiska dziecka.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do prowadzenia zbiórki 1,5% podatku tylko w jej obrębie, co oznacza, że nie jest możliwe prowadzenie zbiórki 1,5% podatku w Fundacji Cor Infantis i jednocześnie w innej organizacji.
 5. Podopieczny/ rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest każdego roku, przed rozpoczęciem akcji gromadzenia środków w ramach 1,5% do wypełnienia oświadczenia o prowadzeniu zbiórki 1,5% podatku wyłącznie w Fundacji Cor Infantis. Wypełnienie i przesłanie oświadczenia jest warunkiem gromadzenia w danym roku środków w ramach zbiórki 1,5% podatku. Brak oświadczenia Fundacja uznaje za rezygnację z prowadzonej zbiórki 1,5% a wszelkie ewentualne przekazane na ten cel środki opisane imieniem i nazwiskiem będą księgowane z przeznaczeniem na cele statutowe.
 6. Termin wydatkowania zgromadzonych w ramach zbiórki 1,5% podatku środków finansowych jest ustalany indywidualnie i wiąże się z planem leczenia bądź rehabilitacji podopiecznego, na rzecz którego zbiórka jest prowadzona. Wskazane jest wydatkowanie środków na bieżąco zgodnie z potrzebami podopiecznego.

ZAKRES RFUNDACJI

 1. Wydatkowanie środków zgromadzonych w ramach prowadzonych przez Fundację zbiórek odbywa się na ściśle określonych zasadach. Brak ich przestrzegania może skutkować między innymi opóźnieniem zwrotu na konto podopiecznego/ rodzica (opiekuna) lub płatności do kontrahenta.
 2. Refundacji podlegają koszty związane z profilaktyką, leczeniem i rehabilitacją tj.
 • koszty leczenia i hospitalizacji w przypadku pobytów odpłatnych, w tym pobytu opiekuna przy podopiecznym w szpitalu,
 • koszty wizyt specjalistycznych, kontrolnych, badań diagnostycznych, procedur medycznych,
 • koszty profilaktyki np. szczepień ochronnych, suplementów diety,
 • koszty rehabilitacji np. rehabilitacji stacjonarnej i wyjazdowych turnusów rehabilitacyjnych, integracji sensorycznej, psychoterapii, terapii logopedycznej, neurologopedycznej itd. (w przypadku turnusów rehabilitacyjnych/ regularnych terapii konieczne jest przedstawienie od specjalisty zaświadczenia o wymaganej formie terapii oraz zaświadczenie od organizatora terapii na temat zakresu i długości terapii, kosztów udziału podopiecznego i opiekuna),
 • koszty zakupu aparatury i przedmiotów niezbędnych w procesie leczenia/ rehabilitacji, zakupu aparatury medycznej, okularów, obuwia ortopedycznego, ortez oraz wszelkich specjalistycznych, zalecanych przez lekarza lub terapeutę pomocy pod warunkiem, iż są to wyroby medyczne,
 • koszty pobytu podopiecznego i dwóch pełnoletnich opiekunów w hotelu szpitalnym lub przyszpitalnym za okres związany z hospitalizacją podopiecznego oraz koszt pobytu jednej doby podopiecznego i dwóch pełnoletnich opiekunów w hotelu przyszpitalnym w związku z wizytą kontrolną podopiecznego,
 • koszty zakupu leków, mleka i odżywek służących do żywienia specjalistycznego,
 • koszty zakupu środków higieny i pielęgnacji oraz innych artykułów i pomocy w indywidualnie uzasadnionych przypadkach wynikających z posiadanej niepełnosprawności lub stanu zdrowia podopiecznego.
 1. Refundacji nie podlegają:
 • koszty zakupu paliwa (do czasu informacji o takiej możliwości),
 • koszty wynajmu mieszkania na czas hospitalizacji dziecka, koszty hotelowe związane z pobytem w hotelu innym niż szpitalny/ przyszpitalny,
 • koszty tłumaczeń, zakupu ubezpieczeń, usług prawnych, pakietów i abonamentów medycznych, druku materiałów informacyjnych, ulotek itp.,
 • koszty związane zwyczajowo z wychowaniem dziecka i opieką nad nim, takie jak np. zakup pampersów dla niemowląt, butelek, kocyków, mleka (o ile nie jest zleconym przez lekarza preparatem leczniczym) fotelików samochodowych (o ile nie ma wskazań medycznych np. neurologicznych), opłat za przedszkole, zabawek, laptopów, tabletów i innego sprzętu elektronicznego. Są to koszty, jakie ponoszą także rodzice zdrowych dzieci i nie podlegają refundacji,
 • koszty ponoszone w związku z codziennym funkcjonowaniem np. zakup artykułów spożywczych, odzieży, obuwia innego niż ortopedyczne, środków higienicznych, kosmetyków, chemii domowej, koszty remontów, koszty zakupu samochodu, używek, organizacji imprez okolicznościowych, zakupu artykułów luksusowych.

PROCEDURA REFUNDACJI

 1. Pokrycie kosztów/ refundacja kosztów mogą być zrealizowane ze środków na subkoncie podopiecznego pochodzących ze zbiórki celowej (w zależności od celu prowadzonej zbiórki) i/ lub zbiórki 1,5% podatku.
 2. Refundacji dokonuje się do wysokości środków posiadanych na subkoncie.
 3. Wniosek o nazwie „Zestawienie kosztów” z prośbą o refundację, stanowiący załącznik do regulaminu wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać drogą pocztową/kurierem lub dostarczyć osobiście w formie pisemnej na adres: Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis, ul. Nałęczowska 24, 20-701 Lublin
 4. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty księgowe tj. faktury i rachunki. Faktury i rachunki do refundacji powinny być uporządkowane według rodzaju przedmiotu/ usługi refundacji (tj. osobno faktury dotyczące zakupu leków, osobno dotyczące rehabilitacji itp.). Uporządkowane faktury należy zszyć lub spiąć w jedną całość.
 5. Rachunki i faktury opłacone przez podopiecznego/ rodzica (opiekuna) podlegające refundacji (zwrot na konto) muszą być:
 • wystawione na dane osoby fizycznej – bez NIP nabywcy - NABYWCĄ jest podopieczny lub osoba reprezentująca go w Fundacji (rodzic/opiekun prawny). Dane powinny zawierać imię, nazwisko i pełny adres nabywcy, w uwagach z adnotacją zawierającą nazwisko i imię podopiecznego,
 • przesłane do Fundacji w oryginale,
 • bez żadnych skreśleń i poprawek na pierwszej stronie,
 • wyłącznie za zakupy i usługi dla podopiecznego, a nie dla innych członków rodziny,
 • wystawione do wysokości środków dostępnych na subkoncie podopiecznego.
 1. Rachunki i faktury opłacane przez Fundację bezpośrednio do kontrahenta muszą być:
 • wystawione na: Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis, ul. Nałęczowska 24, 20-701 Lublin, NIP 712-309-30-43, w uwagach z adnotacją zawierającą nazwisko i imię podopiecznego,
 • przesłane do Fundacji w oryginale,
 • bez żadnych skreśleń i poprawek na pierwszej stronie,
 • wyłącznie za zakupy i usługi dla Podopiecznego, a nie dla innych członków rodziny,
 • z załączonym wnioskiem rodzica - prośbą o opłacenie.
 1. Wnioski będę rozpatrywane WYŁĄCZNIE po wpłynięciu kompletnej dokumentacji do siedziby Fundacji. Inne formy próśb, w tym przesyłane drogą mailową oraz wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do rozpatrywania wniosku w terminie do 21 dni roboczych od daty jego wpłynięcia.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do refundowania oraz bezpośredniego opłacania w pierwszej kolejności kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji podopiecznych, a następnie innych kosztów.
 4. Wnioski powinny być przesyłane nie rzadziej niż raz na kwartał. W przypadku ostatniego kwartału roku wnioski należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia. Wnioski za koszty poniesione w okresie 10-31 grudnia należy przesłać do dnia 10 stycznia kolejnego roku. Wnioski wysłane po tym terminie nie będą rozliczane.
 5. Fundacja zastrzega sobie prawo do przeksięgowania środków pozostałych na subkoncie dziecka na cele statutowe kluczowe dla jak najszerszej grupy dzieci z wadami serca w sytuacji, w której w okresie 5 lat od zakończenia zbiórki rodzic/ opiekun prawny dziecka nie realizuje na bieżąco innych potrzeb związanych z leczeniem i rehabilitacją dziecka i nie informuje z zachowaniem formy pisemnej Fundacji o konieczności zabezpieczenia tych środków na ewentualne inne potrzeby dziecka w przyszłości

Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian w obowiązującym Regulaminie.

Pobierz REGULAMIN GROMADZENIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW

Pobierz ZESTAWIENIE KOSZTÓW - KOSZTY DIAGNOSTYKI, LECZENIA, REHABILITACJI

Wskazówka: koszty diagnostyki, leczenia, rehabilitacji to koszty zakupu produktów (np. leki, szczepionki, ortezy, pulsoksymetry, okulary itp) oraz usług (np. badania laboratoryjne, konsultacje, turnusy rehabilitacyjne, rehabilitacja stacjonarna, usuługi stomatologiczne i ortodontyczne itp).

Pobierz REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW DODATKOWYCH

Pobierz ZESTAWIENIE KOSZTÓW - KOSZTY DODATKOWE

Pobierz OŚWIADCZENIE O POBYCIE - HOTEL PRZYSZPITALNY PRZY ICZMP W ŁODZI

Pobierz OŚWIADCZENIE O POBYCIE - HOTEL PRZYSZPITALNY (KONTROLA)

Pobierz ZAŚWIADCZENIE O KONTROLI