Skip to main content

Niezależne serce

Rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób z wrodzonymi wadami serca

Harmonogram projektu

 • kwiecień - maj 2023: rekrutacja uczestników
 • kwiecień - czerwiec 2023: rekrutacja pracowników
 • kwiecień - maj 2023: badanie potrzeb (sondaż diagnostyczny, wywiad)
 • maj 2023: tworzenie Indywidualnych Planów Działania
 • maj 2023 - marzec 2024: udzielanie przyznanego wsparcia
 • marzec 2024: ewaluacja projektu

Informacje o projekcie

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis
ul. Nałęczowska 24, 20-701 Lublin

Projekt Niezależne serce: rehabilitacja i aktywizacja społeczna                                              osób z wrodzonymi wadami serca jest dofinansowany ze środków                          Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji: 1 maja 2023 – 31 marca 2024 r.   
Kwota dofinansowania z PFRON: 423 500,00

Koordynator projektu: Aleksandra Lignar-Czyż  
Koordynator wspomagający: Katarzyna Kupiec

26.04.2023 Ogłoszenie o rekrutacji pracowników do projektu

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis zatrudni pracowników do realizacji projektu „Niezależne serce: rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób z wrodzonymi wadami serca” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i własnych.

W związku z powyższym poszukujemy na terenie całego kraju: FIZJOTERAPEUTÓW, PSYCHOLOGÓW, DIETETYKÓW.

FIZJOTERAPEUCI - TRENERZY REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

Praca będzie polegała na prowadzeniu indywidualnych zajęć z zakresu domowej rehabilitacji z osobami z wrodzoną wadą serca przy udziale rodziców/opiekunów w miejscu zamieszkania uczestnika zgodnie z ustalonym dla beneficjenta indywidualnym planem działania oraz harmonogramem.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie na kierunku fizjoterapia,
 • wpis do KIF,
 • doświadczenie w pracy z osobami z problemami kardiologicznymi będzie dodatkowym atutem.

Warunki pracy:

 • forma zatrudnienia: samozatrudnienie lub umowa zlecenie,
 • okres zatrudnienia: od maja 2023 do marca 2024,
 • limit zajęć: 77 godzin na każdego beneficjenta,
 • warunki finansowe: 130 zł brutto za godzinę pracy.

Zleceniodawca nie zwraca kosztów przejazdu do domów beneficjentów.

PSYCHOLODZY - TRENERZY ROZWOJU OSOBISTEGO

Praca będzie polegała na prowadzeniu indywidualnych zajęć z zakresu wsparcia psychologicznego lub treningu rozwoju osobistego dla osób z wrodzonymi wadami serca zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie na kierunku psychologia,
 • doświadczenie w pracy z osobami z problemami kardiologicznymi będzie dodatkowym atutem.

Warunki pracy:

 • forma zatrudnienia: samozatrudnienie lub umowa zlecenie,
 • okres zatrudnienia: od maja 2023 do marca 2024,
 • limit zajęć: 22 godzin na każdego beneficjenta,
 • warunki finansowe: 120 zł brutto za godzinę pracy.

Zleceniodawca nie zwraca kosztów przejazdu do domów beneficjentów.

PSYCHOLODZY - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW

Praca będzie polegała na prowadzeniu indywidualnych zajęć z zakresu wsparcia psychologicznego dla rodziców/ opiekunów osób z wrodzonymi wadami serca zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie na kierunku psychologia,
 • doświadczenie w pracy z osobami z problemami kardiologicznymi będzie dodatkowym atutem.

Warunki pracy:

 • forma zatrudnienia: samozatrudnienie lub umowa zlecenie,
 • okres zatrudnienia: od maja 2023 do marca 2024,
 • limit zajęć: 11 godzin na każdego beneficjenta,
 • warunki finansowe: 120 zł brutto za godzinę pracy.

Zleceniodawca nie zwraca kosztów przejazdu do domów beneficjentów.

DIETETYCY 

Praca będzie polegała na prowadzeniu indywidualnych zajęć z zakresu wsparcia dietetycznego lub treningu prawidłowego żywienia dla osób z wrodzonymi wadami serca zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie na kierunku dietetyka,
 • doświadczenie w pracy z osobami z problemami kardiologicznymi i/lub hepatologicznymi będzie dodatkowym atutem.

Warunki pracy:

 • forma zatrudnienia: samozatrudnienie lub umowa zlecenie,
 • okres zatrudnienia: od maja 2023 do stycznia 2024,
 • limit zajęć: 5 godzin na każdego beneficjenta,
 • warunki finansowe: 110 zł brutto za godzinę pracy.

Zleceniodawca nie zwraca kosztów przejazdu do domów beneficjentów.

 
Zgłoszenia kandydatur
Prosimy o przesłanie dokumentów skanem na adres e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 26 maja 2023 r. Rekrutacja przedłużona do dnia 25 czerwca 2023 r.
 
Dokumenty wymagane przy zatrudnieniu:
– kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
– oświadczenie do celów podatkowych - w przypadku umowy zlecenia,
– CV,
– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów,
– kserokopie/skany poświadczające ukończone kursy lub szkolenia z zakresu pracy z osobami z problemami kardiologicznymi (jeśli ukończone).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

KWESTIONARIUSZ DO POBRANIA

OŚWIADCZENIE DO POBRANIA

12.04.2023 Ogłoszenie o rekrutacji uczestników projektu

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis w dniach 12 – 26 kwietnia 2023 r. prowadzi rekrutację uczestników do nowego projektu pn. „Niezależne serce: rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób z wrodzonymi wadami serca” realizowanego ze środków PFRON i własnych. Zajęcia w ramach projektu realizowane będą od 1 maja 2023 do 31 marca 2024 r. Projekt ma charakter ogólnopolski.

Projekt Niezależne serce: rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób z wrodzonymi wadami serca jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel i zasady realizacji projektu

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością poprzez budowanie i kształtowanie odpowiednich postaw oraz kompetencji i relacji społecznych zwiększających szanse na usamodzielnienie dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych z wadą serca, w tym szczególnie w okresie wchodzenia w dorosłość oraz przygotowanie ich do samoopieki. Rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością wynikającą z posiadanej wady wrodzonej serca prowadzona w ramach projektu będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestników projektu i obejmować będzie przede wszystkim działania edukacyjne w odniesieniu do sfer: psychicznej, społecznej i biologicznej beneficjentów oraz pośrednio - z uwagi na wiek, stopień dojrzałości oraz niepełnosprawności uczestników - także ich opiekunów.

Projekt będzie polegał na prowadzeniu działań w formie:

1) rehabilitacja społeczna

Termin realizacji: od maja 2023 do marca 2024,

Liczba godzin wsparcia: średnio 7 godzin miesięcznie dla każdego uczestnika, łączny limit 77 godzin dla każdego uczestnika w całym okresie realizacji projektu.

Zajęcia będą realizowane przez osoby z wrodzonymi wadami serca przy udziale fizjoterapeutów, a z uwagi na wiek, stopień dojrzałości oraz niepełnosprawności uczestników - także ich opiekunów.

Limit uczestników: 30 osób.

2) trening rozwoju osobistego

Termin realizacji: od maja 2023 do marca 2024 r.

Liczba godzin wsparcia: średnio 2 godziny miesięcznie, łączny limit 22 godzin w trakcie całego projektu.

Zajęcia będą realizowane przez osoby z wrodzonymi wadami serca przy udziale psychologa lub coacha.

Limit uczestników: 20 osób.

3) wsparcie dietetyka

Termin realizacji: od maja 2023 do marca 2024 r.

Liczba godzin wsparcia: średnio 1 godzina miesięcznie, łączny limit 5 godzin w trakcie całego projektu.

Zajęcia będą realizowane przez osoby z wrodzonymi wadami serca przy udziale dietetyka, a z uwagi na wiek, stopień dojrzałości oraz niepełnosprawności uczestników - także ich opiekunów.

Limit uczestników: 17 osób.

4) wsparcie psychologiczne dla rodziców/ opiekunów

Termin realizacji: od maja 2023 do marca 2024 r.

Liczba godzin wsparcia: średnio 1 godzina miesięcznie, łączny limit 11 godzin w trakcie całego projektu.

Zajęcia będą realizowane przez rodziców/ opiekunów beneficjentów.

Limit uczestników: 15 osób.

Zasady rekrutacji uczestników

Projekt priorytetowo kierowany jest do podopiecznych Fundacji. W projekcie mogą uczestniczyć osoby z wrodzoną wadą serca zamieszkałe na terenie Polski posiadające aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności, nieuczestniczące na dzień przystąpienia do projektu w innych projektach realizowanych ze środków PFRON i innych, które realizowane są w podobnym celu. W przypadku dużej liczby osób chętnych do udziału, które uzyskają jednakową liczbę punktów w procesie rekrutacji, Fundacja zastrzega sobie prawo kierowania się indywidualną sytuacją kandydata na uczestnika projektu.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest wypełnienie i przesłanie online karty zgłoszenia, a następnie jej wydrukowanie, podpisanie i przesłanie do dnia 26 kwietnia (data wpływu) do siedziby Fundacji na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis wraz z:

W przypadku problemów z wydrukowaniem karty zgłoszenia po wypełnieniu online prosimy o jej pobranie - KLIKNIJ

O przyjęciu do projektu decydować będą następujące kryteria określone w REGULAMINIE REKRUTACJI - KLIKNIJ

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 kwietnia 2023 r.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną zamieszczone na liście rezerwowej. Kwalifikacja do uczestnictwa z listy rezerwowej jest możliwa po zwolnieniu miejsca w projekcie z powodu rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika.