Skip to main content

Niezależne serca 2024

Wsparcie samodzielności osób z wrodzonymi wadami serca

Projekt: Niezależne serca mogą więcej! Wsparcie samodzielności osób z wrodzonymi wadami serca.

Harmonogram projektu

  • marzec - maj 2024: rekrutacja uczestników
  • marzec - maj 2024: rekrutacja pracowników
  • marzec - maj 2024: badanie potrzeb (sondaż diagnostyczny, wywiad)
  • marzec - maj 2024: tworzenie Indywidualnych Planów Działania
  • kwiecień 2024 - marzec 2024: udzielanie przyznanego wsparcia
  • czerwiec 2024 - wrzesień 2024: opracowanie i druk broszury pn. Droga do przejścia
  • luty - marzec 2025: audyt zewnętrzny
  • marzec 2024: ewaluacja projektu

Informacje o projekcie

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis
ul. Nałęczowska 24, 20-701 Lublin

Termin realizacji: 1 marca 2024 – 31 marca 2025 r.   
Kwota dofinansowania z PFRON: 

Koordynator projektu: Aleksandra Lignar-Czyż  
Koordynator wspomagający: Katarzyna Kupiec

Cel i zasady realizacji projektu

Celem projektu jest zwiększanie samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnością związaną z posiadaną, często bardzo złożoną wrodzoną wadą serca poprzez nabywanie przez nie określonych umiejętności oraz budowanie i kształtowanie odpowiednich postaw oraz kompetencji i relacji społecznych zwiększających ich szanse na usamodzielnienie się, w tym szczególnie w okresie wchodzenia w dorosłość. 

W przypadku starszych dzieci, nastolatków i młodych osób dorosłych (do 25 roku życia) z wrodzoną wadą serca celem jest zwiększenie samodzielności poprzez prowadzenie zróżnicowanych treningów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb beneficjentów, ich możliwości oraz nabywanie przez nich kompetencji w zakresie przejmowania odpowiedzialności za własne zdrowie i wdrażanie ich do samoopieki i samopielęgnacji a także zwiększanie ich udziału w życiu społecznym w tym aktywności zawodowej.

Celem projektu w odniesieniu do młodszych beneficjentów jest ich aktywizowanie i usprawnianie obszarów dotkniętych niepełnosprawnością w zakresie umożliwiającym im osiąganie adekwatnej do wieku samodzielności oraz edukacja i wsparcie opiekunów tych dzieci w ich usprawnianiu w odniesieniu do wszystkich obszarów, czyli sfery bio-psychospołecznej.

Projekt będzie polegał na prowadzeniu działań w formie:

1) trening samodzielności

Termin realizacji: od kwietnia 2024 do marca 2025.

Liczba godzin wsparcia: średnio 8 godzin miesięcznie dla każdego uczestnika, łączny limit 96 godzin dla każdego uczestnika w całym okresie realizacji projektu.

Zajęcia będą realizowane przez osoby z wrodzonymi wadami serca przy udziale fizjoterapeutów, a z uwagi na wiek, stopień dojrzałości oraz niepełnosprawności uczestników - także ich opiekunów.

Limit uczestników: 60 osób.

Intensywność wsparcia: wsparcie indywidualne.

2) trening rozwoju osobistego

Termin realizacji: od kwietnia 2024 do marca 2025 r.

Liczba godzin wsparcia: średnio 2 godziny miesięcznie, łączny limit 24 godziny w trakcie całego projektu.

Zajęcia będą realizowane przez osoby z wrodzonymi wadami serca przy udziale psychologa.

Limit uczestników: 30 osób.

Intensywność wsparcia: wsparcie indywidualne.

3) trening komunikacji

Termin realizacji: od kwietnia 2024 do marca 2025.

Liczba godzin wsparcia: średnio 2 godziny miesięcznie, łączny limit 24 godziny w trakcie całego projektu.

Zajęcia będą realizowane przez osoby z wrodzonymi wadami serca przy udziale logopedy, a z uwagi na wiek, stopień dojrzałości oraz niepełnosprawności uczestników - także ich opiekunów.

Limit uczestników: 30 osób.

Intensywność wsparcia: wsparcie indywidualne.

4) trening wsparcia rozwoju - wsparcie oligofrenopedagogiczne

Termin realizacji: od kwietnia 2024 do marca 2025.

Liczba godzin wsparcia: średnio 2 godziny miesięcznie, łączny limit 24 godziny w trakcie całego projektu.

Zajęcia będą realizowane przez osoby z wrodzonymi wadami serca przy udziale pedagoga specjalnego, a z uwagi na wiek, stopień dojrzałości oraz niepełnosprawności uczestników - także ich opiekunów.

Limit uczestników: 30 osób.

Intensywność wsparcia: wsparcie indywidualne.

5) trening prawidłowego żywienia 

Termin realizacji: od kwietnia 2024 do marca 2025 r.

Liczba godzin wsparcia: średnio 2 godziny miesięcznie, łączny limit 24 godziny w trakcie całego projektu.

Zajęcia będą realizowane przez osoby z wrodzonymi wadami serca przy udziale dietetyka, a z uwagi na wiek, stopień dojrzałości oraz niepełnosprawności uczestników - także ich opiekunów.

Limit uczestników: 30 osób.

Intensywność wsparcia: wsparcie indywidualne.

6) wsparcie psychologiczne dla rodziców/ opiekunów

Termin realizacji: od kwietnia 2024 do marca 2025 r.

Liczba godzin wsparcia: średnio 1 godzina miesięcznie, łączny limit 12 godzin w trakcie całego projektu.

Zajęcia będą realizowane przez rodziców/ opiekunów beneficjentów.

Limit uczestników: 40 osób.

Intensywność wsparcia: wsparcie indywidualne.

7)  life coaching dla nastolatków i młodych dorosłych z wrodzoną wadą serca

Termin realizacji: od kwietnia 2024 do marca 2025 r.

Liczba godzin wsparcia: średnio 2 godziny miesięcznie, łączny limit 24 godziny w trakcie całego projektu.

Zajęcia będą realizowane przez osoby z wrodzonymi wadami serca przy udziale psychologa z uprawnieniami coacha.

Limit uczestników: 30 osób.

Intensywność wsparcia: wsparcie grupowe.

7)  warsztaty świadomości choroby dla nastolatków i młodych dorosłych z wrodzoną wadą serca

Termin realizacji: od kwietnia 2024 do marca 2025 r.

Liczba godzin wsparcia: średnio 2 godziny miesięcznie, łączny limit 24 godziny w trakcie całego projektu.

Zajęcia będą realizowane przez osoby z wrodzonymi wadami serca przy udziale specjalisty edukacji zdrowotnej.

Limit uczestników: 30 osób.

Intensywność wsparcia: wsparcie grupowe.

8)  life coaching dla rodziców dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z wrodzoną wadą serca

Termin realizacji: od kwietnia 2024 do marca 2025 r.

Liczba godzin wsparcia: średnio 2 godziny miesięcznie, łączny limit 24 godziny dla każdego uczestnika w całym okresie realizacji projektu.

Zajęcia będą realizowane przez rodziców dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z wrodzonymi wadami serca przy udziale psychologa z uprawnieniami coacha.

Limit uczestników: 60 osób.

Intensywność wsparcia: wsparcie grupowe.

9)  warsztaty świadomości choroby dla rodziców nastolatków i młodych dorosłych z wrodzoną wadą serca

Termin realizacji: od kwietnia 2024 do marca 2025 r.

Liczba godzin wsparcia: średnio 2 godziny miesięcznie, łączny limit 24 godziny dla każdego uczestnika w całym okresie realizacji projektu.

Zajęcia będą realizowane przez rodziców dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z wrodzonymi wadami serca przy udziale specjalisty edukacji zdrowotnej.

Limit uczestników: 60 osób.

Intensywność wsparcia: wsparcie grupowe.

26.03.2024 Ogłoszenie o rekrutacji uczestników projektu

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis w dniach 26 marca - 9 kwietnia 2024 r. prowadzi rekrutację wstępną uczestników do projektu pn. Niezależne serca mogą więcej! Wsparcie samodzielności osób z wrodzonymi wadami serca. Zajęcia w ramach projektu realizowane będą zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

Zasady rekrutacji uczestników

Projekt priorytetowo kierowany jest do podopiecznych Fundacji. W projekcie mogą uczestniczyć osoby z wrodzoną wadą serca zamieszkałe na terenie Polski posiadające aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności, nieuczestniczące na dzień przystąpienia do projektu w innych projektach realizowanych ze środków PFRON i innych, które realizowane są w podobnym celu. W przypadku dużej liczby osób chętnych do udziału, które uzyskają jednakową liczbę punktów w procesie rekrutacji, Fundacja zastrzega sobie prawo kierowania się indywidualną sytuacją kandydata na uczestnika projektu.

Warunkiem udziału w rekrutacji do projektu jest:

1. Wypełnienie i przesłanie online zgłoszenia - KLIKNIJ

2. Wydrukowanie z wiadomości e-mail otrzymanej po przesłaniu zgłoszenia online formularza zgłoszenia, jego podpisanie i przesłanie do dnia 9 kwietnia (data wpływu) do siedziby Fundacji na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis wraz z:

  • OŚWIADCZENIEM - KLIKNIJ
  • kopią aktualnego na dzień przystąpienia do projektu orzeczenia o niepełnosprawności

Uwaga! Rekrutacja jest dwuetapowa, co oznacza, że należy w pierwszej kolejności dokonać zgłoszenia online, a następnie przesłać wypełniony formularz zgłoszenia wraz z załącznikami pocztą/kurierem na adres Fundacji. Termin nadsyłania wypełnionych kart zgłoszenia za pośrednictwem poczty/kuriera upływa 9 kwietnia 2024 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne, przesłane do siedziby Fundacji zgłoszenia.

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydowała będzie kolejność zgłoszeń, pod uwagę brana będzie sygnatura czasowa zgłoszenia przesłanego online. Osoby zakwalifikowane i niezakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o wyniku rekrutacji niezwłocznie po zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną zamieszczone na liście rezerwowej. Kwalifikacja do uczestnictwa z listy rezerwowej jest możliwa po zwolnieniu miejsca w projekcie z powodu rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika.