Skip to main content

Rekrutacja do projektu

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

12.04.2023 Ogłoszenie o rekrutacji uczestników projektu

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis w dniach 12 – 26 kwietnia 2023 r. prowadzi rekrutację uczestników do nowego projektu pn. „Niezależne serce: rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób z wrodzonymi wadami serca” realizowanego ze środków PFRON i własnych. Zajęcia w ramach projektu realizowane będą od 1 maja 2023 do 31 marca 2024 r. Projekt ma charakter ogólnopolski.

Projekt Niezależne serce: rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób z wrodzonymi wadami serca jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel i zasady realizacji projektu

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością poprzez budowanie i kształtowanie odpowiednich postaw oraz kompetencji i relacji społecznych zwiększających szanse na usamodzielnienie dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych z wadą serca, w tym szczególnie w okresie wchodzenia w dorosłość oraz przygotowanie ich do samoopieki. Rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością wynikającą z posiadanej wady wrodzonej serca prowadzona w ramach projektu będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestników projektu i obejmować będzie przede wszystkim działania edukacyjne w odniesieniu do sfer: psychicznej, społecznej i biologicznej beneficjentów oraz pośrednio - z uwagi na wiek, stopień dojrzałości oraz niepełnosprawności uczestników - także ich opiekunów.

Projekt będzie polegał na prowadzeniu działań w formie:

1) rehabilitacja społeczna

Termin realizacji: od maja 2023 do marca 2024,

Liczba godzin wsparcia: średnio 7 godzin miesięcznie dla każdego uczestnika, łączny limit 77 godzin dla każdego uczestnika w całym okresie realizacji projektu.

Zajęcia będą realizowane przez osoby z wrodzonymi wadami serca przy udziale fizjoterapeutów, a z uwagi na wiek, stopień dojrzałości oraz niepełnosprawności uczestników - także ich opiekunów.

Limit uczestników: 30 osób.

2) trening rozwoju osobistego

Termin realizacji: od maja 2023 do marca 2024 r.

Liczba godzin wsparcia: średnio 2 godziny miesięcznie, łączny limit 22 godzin w trakcie całego projektu.

Zajęcia będą realizowane przez osoby z wrodzonymi wadami serca przy udziale psychologa lub coacha.

Limit uczestników: 20 osób.

3) wsparcie dietetyka

Termin realizacji: od maja 2023 do marca 2024 r.

Liczba godzin wsparcia: średnio 1 godzina miesięcznie, łączny limit 5 godzin w trakcie całego projektu.

Zajęcia będą realizowane przez osoby z wrodzonymi wadami serca przy udziale dietetyka, a z uwagi na wiek, stopień dojrzałości oraz niepełnosprawności uczestników - także ich opiekunów.

Limit uczestników: 17 osób.

4) wsparcie psychologiczne dla rodziców/ opiekunów

Termin realizacji: od maja 2023 do marca 2024 r.

Liczba godzin wsparcia: średnio 1 godzina miesięcznie, łączny limit 11 godzin w trakcie całego projektu.

Zajęcia będą realizowane przez rodziców/ opiekunów beneficjentów.

Limit uczestników: 15 osób.

Zasady rekrutacji uczestników

Projekt priorytetowo kierowany jest do podopiecznych Fundacji. W projekcie mogą uczestniczyć osoby z wrodzoną wadą serca zamieszkałe na terenie Polski posiadające aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności, nieuczestniczące na dzień przystąpienia do projektu w innych projektach realizowanych ze środków PFRON i innych, które realizowane są w podobnym celu. W przypadku dużej liczby osób chętnych do udziału, które uzyskają jednakową liczbę punktów w procesie rekrutacji, Fundacja zastrzega sobie prawo kierowania się indywidualną sytuacją kandydata na uczestnika projektu.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest wypełnienie i przesłanie online KARTY ZGŁOSZENIA – KLIKNIJ a następnie jej wydrukowanie, podpisanie i przesłanie do dnia 26 kwietnia (data wpływu) do siedziby Fundacji na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis wraz z:

W przypadku problemów z wydrukowaniem karty zgłoszenia po wypełnieniu online prosimy o jej pobranie - KLIKNIJ

O przyjęciu do projektu decydować będą następujące kryteria określone w REGULAMINIE REKRUTACJI - KLIKNIJ

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 kwietnia 2023 r.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną zamieszczone na liście rezerwowej. Kwalifikacja do uczestnictwa z listy rezerwowej jest możliwa po zwolnieniu miejsca w projekcie z powodu rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika.

 

Inne artykuły w tej kategorii:

Decyzje finansowe PFRON

Z radością informujemy, że decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych proj...

Rekrutacja pracowników

W związku z pozytywną oceną merytoryczną wniosku dotyczącego projektu Niezależne serca mogą więce...

Informacja

W najbliższych tygodniach zbieramy energię do dalszych działań, poniżej przedstawiamy informacje ...