Skip to main content

Działamy razem

Samodzielność i niezależność są podstawowymi potrzebami rozwojowymi, wpływają na poczucie własnej wartości, wiarę w swoje możliwości i odczuwaną jakość życia. W przypadku dzieci dotkniętych niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą rodzice - chcąc chronić dziecko często ograniczają jego samodzielność. W obawie o bezpieczeństwo dziecka nie pozwalają mu na udział w typowych dla wieku aktywnościach. Ma to niekorzystny wpływ na rozwój dziecka i proces wkraczania w dorosłość. Dzieci często nauczone są, że tylko rodzic zapewni im optymalne bezpieczeństwo a wszelkie aktywności wymagają przez niego instruowania a wręcz programowania. W konsekwencji tego boją się podejmować działania, przejmować inicjatywę, wyrażać własne zdanie. Generuje to kolejne trudności i sprawia, że w dorosłym życiu osoby z niepełnosprawnością stają się niesamodzielne, mają trudności w podejmowaniu decyzji i aktywnym życiu w społeczeństwie. W rzeczywistości mogą jednak być aktywne, samodzielne i niezależne. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest rehabilitacja społeczna, która pozwala nie tylko usprawnić obszary dotknięte niepełnosprawnością i zapobiega jej pogłębianiu się, ale przede wszystkim pozwala budować określone umiejętności, uczyć pracy samodzielnej a także współpracy z innymi, motywuje, rozwija i podtrzymuje wiarę we własne możliwości. Rodzice korzystając pośrednio z przydzielonego wsparcia pogłębiają swoją wiedzę i z opiekuna wyręczającego stają się opiekunem wspierającym.

W projekcie rehabilitacji i aktywizacji społecznej pod nazwą Niezależne serce, dofinansowanym ze środków PFRON - dzieci, młodzież i młodzi dorośli z wrodzoną wadą serca od maja realizują program indywidualnych zajęć wspierających. Przy udziale fizjoterapeutów, psychologów i dietetyków uczą się samodzielności w codziennych aktywnościach oraz funkcjonowania w swoim najbliższym otoczeniu. Gry i zabawy ruchowe, w które umiejętnie wplatana jest edukacja dotycząca bezpieczeństwa w codziennym funkcjonowaniu pozwalają dzieciom młodszym nabywać określonych umiejętności w najbardziej naturalny dla nich sposób. Nawiązywanie kontaktów z osobami innymi niż członkowie rodziny uczy dzieci zaufania a także pozwala na samodzielność w podejmowaniu decyzji, buduje poczucie sprawczości. Ćwiczenia oddechowe nabierają zupełnie innego wymiaru, gdy prowadzone są na basenie, połączone z zabawą w wodzie i nurkowaniem a przy okazji dzieci uczą się samodzielności w zakresie samoobsługi, bezpiecznego korzystania z infrastruktury obiektu oraz usprawniają kontakty społeczne. Wycieczka rowerowa jest doskonałym połączeniem treningu kardiologicznego z jednoczesną nauką w zakresie samodzielnego pomiaru tętna, oceny własnych możliwości w odniesieniu do aktywności fizycznej, jej planowania i realizacji zamierzonych celów.  Wyjście do parku linowego, wycieczka w góry, nauka samodzielnego poruszania się po bliższej i dalszej okolicy miejsca zamieszkania zwiększają pewność siebie i sprawiają, że uczestnicy projektu coraz chętniej podejmują różnorodne aktywności, niektórzy z nich - po raz pierwszy w życiu. W projekcie udział bierze 30 osób z wrodzoną wadą serca w różnym wieku i z różnym stopniem niepełnosprawności. Na realizację wsparcia udzielonego od maja do lipca przeznaczono kwotę 81 800,00 zł. Projekt realizowany będzie do marca 2024 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w obecnym - pierwszym projekcie oraz znaczne potrzeby w zakresie rehabilitacji społecznej zgłaszane przez opiekunów dzieci z wrodzonymi wadami serca, przekazujemy ankietę, która pozwoli nam zaplanować dalsze działania - link

 

Inne artykuły w tej kategorii:

Dzień Wiedzy o WWS

W dniach 7–14 lutego obchodzony jest Tydzień Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca, złożonym problemie...

W lutym zbadaj serce płodu

Pani Profesor Maria Respondek-Liberska, która jest prekursorem kardiologii prenatalnej w Polsce o...

Plany na 2024 rok

Przedstawiany planu głównych działań Fundacji, jakie będą realizowane w 2024 roku. Uruchomieni...